Zamówienia złożone pon-pt do godz 12:00 wysyłamy tego samego dnia ❤ Darmowa wysyłka do Paczkomatu InPost od 200 zł

Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN Eco Stories - Twoje eko produkty

www.ecostories.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ecostories.pl prowadzony przez „Bevents” Klaudia Ronij, ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, NIP 6793183776, REGON 383172595

1. Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy: "Bevents" Klaudia Ronij, ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków
 • Adres poczty elektronicznej: hello@ecostories.pl
 • Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 516 862 068. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta podane są w zakładce KONTAKT na stronie internetowej www.ecostories.pl (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient.)

2. Definicje:

 • Sprzedawca/Usługodawca: „Bevents” Klaudia Ronij, ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, NIP 6793183776, REGON 383172595
 • Administrator Danych Osobowych: „Bevents” Klaudia Ronij, ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, NIP 6793183776, REGON 383172595
 • Sklep internetowy: sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę, dostępny na stronie www.ecostories.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie;
 • Klient/Kupujący: osoba fizyczna, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 • Czas realizacji zamówienia: liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 • Dzień roboczy: jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące założenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 • Miejsce wydania towaru: adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania towaru: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie
 • Koszyk: lista produktów sporządzona zaoferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Polityka prywatności: zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych, danych osobowych Kupujących, która znajduje się pod adresem: www.ecostories.pl/polityka-prywatnosci
 • RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 • Kodeks Cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2964 nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.
 • Konto: Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta; Ustawa: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.)
 • Platforma internetowa ODR: unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie internetowego systemu rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 • Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem www.ecostories.pl/formyplatnosci
 • Przedmiot umowy: produkty i dostawa będące przedmiotem umowy
 • Produkt: minimalną niepodzielna ilość rzeczy, która może przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie.
 • Rzecz: rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy
 • Wada: zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna
 • Wada fizyczna: niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) Nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

c) Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) W razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią za którą Sprzedający ponowi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) Nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarcej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Unii Europejskiej.

6. Sprzedający zobowiązany jest do świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostarczenia produktów wolnych od wad.

7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

8. Określone przez Sprzedającego terminy są liczone zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego.

9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy, Sprzedający udostępnia Kupującemu w postaci:

 • Potwierdzenie zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail; zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • Posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

12. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:

 • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • Korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym www.ecostories.pl

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta:

 • Wypełnieniu Formularza Rejestracji;
 • Kliknięciu pola „Moje konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP.

3. Usługa Elektroniczne Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez kliknięcie w systemie „Usuń konto” lub wysłania stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ecostories.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków.

4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:

 • Po wypełnieniu Formularza Zamówienia
 • Kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP.

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ecostories.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków.

8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 • na adres: ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków.;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ecostories.pl;

10. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

 • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • Żądania Klienta;
 • Danych kontaktowych składającego reklamację

§ 3 Warunki zawierania umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są jako ceny brutto (zawierają̨ podatek VAT) Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy, Sprzedający udostępnia Kupującemu w postaci:

 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
 • Potwierdzenie zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail; zamówienia, faktury sprzedaży, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

§ 4 Sposoby i terminy płatności

 1. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w zakładce „Formy płatności” pod adresem: www.ecostories.pl/formyplatnosci . Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. W przypadku zwrotów Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Terminy płatności:
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w czasie 24h od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” pod adresem www.ecostories.pl/dostawa oraz w trakcie składania Zamówienie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty Produktu/-ów pod adresem: ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, przez Klienta jest bezpłatny.

4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, faktura o której mowa w ust. 10 doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail, o którym mowa, załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.

7. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych.

8. Obejmująca przedmiot zamówienia faktura w formie papierowej zostanie wysłana na żądanie Klienta. W celu otrzymania faktury Klient może zwrócić się w szczególności na adres "Bevents" Klaudia Ronij ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków lub na adres poczty elektronicznej hello@escostories.pl. Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer zamówienia oraz adres doręczenia faktury.

§ 6 Reklamacja produktów

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwrot i wymiana towaru ”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • Pisemnie na adres: "Bevents" Klaudia Ronij ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków.;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ecostories.pl;

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • Danych kontaktowych składającego reklamację

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania in sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedającym:

 • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedającym przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 • Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie: http://www.krakow.wiih.gov.pl Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami: hello@ecostories.pl. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 8 Prawo do odstąpienia do umowy

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak butelki, kosmetyki, akcesoria kosmetyczne, szczotki do włosów i ciała oraz środki higieny NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na przykład:

 • W formie pisemnej na adres: ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ecostories.pl

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.ecostories.pl/zwrotyiwymianatowaru lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 • Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania i zatwierdzenia zwrotu, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

§ 10 Dane osobowe i Polityka Prywatności

1. Administratorem Twoich danych jest

„Bevents” Klaudia Ronij, ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, NIP 6793183776, REGON 383172595

, zwana dalej Eco Stories.

Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: hello@ecostories.pl, telefoniczne pod numerem: +48 516 862 068 lub pisemnie na adres siedziby firmy.

2. Eco Stories wykorzystuje następujące dane:

 • Imię i Nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Nazwę i dane firmy firmy (adres, NIP)

3. Eco Stories wykorzystuje Twoje dane do nastepujących celów:

 • Realizacja zamówień dokonanych za pośrednictwem serwisu www.ecostories.pl. Podstawa przetwarzania: Twoja zgoda
 • Obsługa klienta i udzielanie odpowiedzi na pytania zadane mailowo i/lub poprzez formularz kontaktowy. Podstawa przetwarzania: Twoja zgoda
 • Przesyłanie spersonalizowanej informacji handlowej na wskazany przez Ciebie adres e-mail (newsletter). Podstawa przetwarzania: Twoja zgoda.

4. Jednym ze sposobów przetwarzania Twoich danych jest tzw. profilowanie. Profilowanie polega na wykorzystywaniu zebranych przez nas danych w celu stworzenia ogólnego profilu klienta/ potencjalnego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasz przekaz reklamowy do znanych, bądź przewidywanych potrzeb i oczekiwań naszych klientów/potencjalnych klientów. Co istotne, profilowanie nie odbywa się w sposób całkowicie automatyczny, tzn. w każdym przypadku profilowania zapewniony jest udział człowieka.

5. Wszystkie dane, jakimi dysponujemy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane przekazujesz wypełniając formularz kontaktowy / formularz zamówienia lub zapisując się na newsletter.

6. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w przypadku braku ich podania nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, udzielić odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie lub wysłać okresowego newslettera.

7. To od Ciebie zależy jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane. W sytuacji, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofniesz zgodę na subskrypcję newslettera, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte.

8. Eco Stories nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom.

9. Oprócz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak i wycofania zgody na newsletter, przysługuje Tobie również prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • przeniesienia swoich danych.

10. Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę od krajowego organu nadzoru w sytuacji, gdy Eco Stories naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. ecostories.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies przechowywane są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych Eco Stories.

12. Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:

 • Analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym Eco Stories w celu dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań,
 • Analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników serwisu internetowego Eco Stories w celu ich optymalizacji,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych Eco Stories.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

2. Sprzedający honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.ecostories.pl/regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności, Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedający - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1 Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 • zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego tj. Bevents Klaudia Ronij , ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): hello@ecostories.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 516 862 068, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@ecostories.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

Bevents Klaudia Ronij

ul. Cegielniana 4a/11

30-404 Kraków

z dopiskiem „Zwrot”.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5) Sklep internetowy działający pod adresem www.ecostories.pl jest prowadzony przez 

„Bevents” Klaudia Ronij, ul. Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków, NIP 6793183776, REGON 383172595

§ 2 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Bevents Klaudia Ronij 

ul. Cegielniana 4a/11

30-404 Kraków

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Bevents Klaudia Ronij

ul. Cegielniana 4a/11

30-404 Kraków

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

pastedGraphic.png

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) _____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________________

Adres konsumenta(-ów) _____________________________________

_____________________________________

Data i podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów